REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
HTTPS://STARWAXATHOME.PL
z dnia 01.01.2023 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług sprzedaży Produktów oferowanych przez Altair East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082820, NIP: 6760057434, REGON: 350546587, kapitał zakładowy: 245 000 zł, posiadająca adres: ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@starwax.pl lub marketing@altaireast.eu numer telefonu: +48 71 782 79 68, za pośrednictwem strony internetowej https://starwaxathome.pl.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   

 1. Sklep dostępny pod adresem https://starwaxathome.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Altair East spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu , jak również warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep https://starwaxathome.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do konsumentów, jak również przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu, a w szczególności, którzy zakupili Produkty oferowane w Sklepie. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kontakt ze Sklepem:
  • Dane adresowe: Altair East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław, adres e-mail sklep@starwax.pl bądź marketing@altaireast.eu, numer telefonu: +48 71 782 79 68
  • Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym Regulaminie.
  • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.
  • numer telefonu do Biura Obsługi Klienta : +48 71 782 79 69.
  • Ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego:
   • Ze Sklepu mogą korzystać Klient w myśl definicji określonej w niniejszym Regulaminie,
   • Klienci składając Zamówienie w Sklepie podają dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w Polityce prywatności dostępnej pod w zakładce Informacje > Polityka prywatności.

 

§2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

W razie, gdy z treści Regulaminu nie wynika inaczej, poprzez pojęcia/definicje zawarte w niniejszym Regulaminie należy odpowiednio rozumieć:

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej https://starwaxathome.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://starwaxathome.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie za zgodą Usługobiorcy, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 7. PRODUKT (bądź zamiennie TOWAR) – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN  niniejszy regulamin Sklepu.
 9. SKLEP/SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy Usługodawcy w postaci serwisu internetowego działający pod adresem https://starwaxathome.pl prezentujący Klientom asortyment Produktów oraz wszelkie informacje dotyczące sprzedaży i umożliwiające dokonywanie zakupów Produktów przez Internet.
 10. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – Altair East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082820, NIP: 6760057434, REGON: 350546587, kapitał zakładowy: 245 000 zł, posiadająca adres: ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@starwax.pl lub marketing@altaireast.eu numer telefonu: +48 71 782 79 68.
 11. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 1  roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych. Klientem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
 14. WYSZUKIWARKA  Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych Produktów na podstawie podanych przez Klienta treści.
 15. ZAMÓWIENIE  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu oferowanych w Sklepie ze Sprzedawcą.
 16. CENA – określona wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN (złoty polski). Wszystkie Ceny widoczne w Sklepie są cenami brutto, to jest zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Każdorazowo dokonując zakupu Produktu.
 17. NAJNIŻSZA CENA – najmniejsza/najniższa Cena Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku Produktu, który w sprzedaży krócej niż 30 dni obok informacji o obniżonej cenie jest zamieszczona informacja o najniższej Cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 18. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Usługobiorcę Produkty do zakupu.

§3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, ICH ZAMAWIANIA ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Informacje umieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep https://starwaxathome.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
  • Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://starwaxathome.pl
  • Zamówienia składane w Sklepie mogą być dokonywane przez Klientów posiadających Konto jak i dla Klientów bez Konta (bez rejestracji). Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
  • Klient może zarejestrować Konto w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu pod adresem https://starwaxathome.pl słowa „Zaloguj się” umieszczonego na górze strony internetowej Sklepu lub może zarejestrować Konto podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
  • Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj konto”. Na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta.
  • Klient może przeglądać Produkty w Sklepie, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta.
  • Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się za pomocą hasła.
  • Klient dokonuje zamówienia Produktów w Sklepie wypełniając Formularz Zamówienia. Klient składa Zamówienie wypełniając Formularz zamówienia swoimi danymi (adres e-mail) oraz zaakceptuje treść niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
  • W przypadku Formularza zamówienia w Sklepie internetowym Klient podaje: Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ma również możliwość otrzymania faktury VAT po podaniu danych do faktury z numerem NIP.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub Sprzedawcy,
   • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone.
 • Klient zamawiając Produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor/wzór, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych Produktów.
 • Informacje umieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Ceny widoczne w Sklepie są cenami brutto, to jest zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Każdorazowo dokonując zakupu Produktu, Usługobiorca zostanie poinformowany o łącznej cenie zakupionych Produktów, w tym uwzględniających koszty dostawy, opłat pocztowych i opłat za transport, o których Usługobiorca jest informowany podczas składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługodawcę woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Zamówienia Produktów poprzez Sklep odbywają się w następujący sposób:
  • Po wybraniu przez Klienta Produktu, Klient powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”. Produkt zostaje przeniesiony do Koszyka, który jest widoczny w Sklepie w pasku u góry strony.
  • Klient może przejść do Koszyka poprzez kliknięcie ikonki symbolizującej Koszyk, które uruchamia stronę pokazującą wszystkie Produkty, które znajdują się w Koszyku.
  • Po wybraniu opcji „Przejdź dalej”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania Zamówienia, w tym sposób płatności oraz opcje dostawy zamówionego Produktu.
  • w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia Produktów, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia.
  • Ceny Produktów zamówionych przez Klienta w procesie składania zamówienia i oferowanych przez Sprzedawcę są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w efekcie przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od Ceny zakupionego Produktu. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew lub karta, bądź inny dostępny sposób płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy dostawy. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy dla Produktów realizowanych na terenie Polski:
   • InPost Paczkomaty 24/7,
   • DPD Classic – standard,
   • Kurier DHL,
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.
  • Opłaty za zakupione przez Sklep Produkty można dokonać za pomocą: BLIK, kartą płatniczą, przelewem online, przelewem zwykłym bądź za pobraniem.
  • Po dokonaniu płatności Klient winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta.
  • Klient przed złożeniem Zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Produktu i łącznej należności), po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” następuje przekierowanie do serwisu płatności;
  • Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez system Przelewy24). W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system Przelewy24), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek lub podmiotów pośredniczących w transakcji (systemu Przelewy24), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
  • na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 • W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktów obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza informację o najniższej Cenie tego Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku Produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni, wówczas Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 • Sprzedawca może dokonywać zmiany Ceny Produktów, przy czym zmiany nie są wiążące dla Zamówień dokonanych przed tą zmianą.
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą:
 • Formularza Zamówień (Sklep https://starwaxathome.pl) – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@starwax.pl lub marketing@altaireast.eu telefonicznie pod numerem telefonu: +48 71 782 79 68.
 • W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8 do 17 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 • Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania podać dane firmy wraz z numerem NIP niezbędnym do prawidłowego wystawienia faktury.
 • Klient dokonujący zakupu Produktu powinien wcześniej zapoznać się z Regulaminem Sklepu dostępnym w zakładce Informacje > Regulamin.
 • Szczegółowe warunki dotyczące polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce Informacje > Polityka prywatności, Osoby składające Zamówienie w Sklepie podają dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działalności Sklepu czy potrzeby uzyskania pomocy, w szczególności dotyczącej Produktów, Klient może kontaktować się pod następującym numerem telefonu: +48 71 782 79 68.
 • Sklep nie korzysta i nie przewiduje profilowania Cen.

  §4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z § 4 pkt. 2.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, to jest przesyła potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres mailowy Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
  3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   • formularz odstąpienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mai z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia o której mowa w § 4 pkt 1 w związku z pkt 2  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
   • W przypadku zakupu Produktu przez Sklep faktura VAT lub paragon zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w trakcie zakupu Produktu. Wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisu. Klienci niebędący konsumentami do których zastosowanie znajdą postanowienia § 9 regulaminu, podają Sprzedawcy w trakcie składania Zamówienia pełne dane rejestrowe wraz z numerem NIP w celu prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę.

  §4a PLASOWANIE PRODUKTÓW
  1. Ułożenie Produktów na stronie Sklepu nie jest w żaden sposób sponsorowane przez dostawców/producentów zewnętrznych ani przez nich opłacane, skutkujące tym, by dane Produktu zostały włączone do wyników wyszukiwania (brak reklamy).
  2. Sprzedawca przedstawia Produkty w określonej kolejności (tj. plasuje produkty w sposób opisany w niniejszym Regulaminie).
  3. Sprzedawca wskazuje, że opcją plasowania Produktów w Sklepie, z której może korzystać jest ich przedstawienie w oparciu o poniższe informacje:
   • Produkty umieszczane w kategorii „NOWOŚĆ” to szesnaście Produktów ostatnio dodanych do Sklepu przez Sprzedawcę, z okresu ostatnich 90 dni,
   • Produkty umieszczane w Kategorii „BESTSELLER” to dwadzieścia pięć Produktów z największą ilością Zamówień złożonych przez Klientów z okresu ostatnich 90 dni.
  4. Na stronie Sklepu Klient ma możliwość wyszukania Produktów w dedykowanej wyszukiwarce umieszczonej na stronie Sklepu. Produkty wyświetlają się Klientowi w podpowiedziach w następującej kolejności:
   • dopasowania Produktu do treści wyszukiwania, tj. dopasowania pod katem tego jak dany Produkt odpowiada wprowadzonemu przez Klienta zapytaniu,
   • oceny popularności Produktu i częstotliwości wyszukiwania przez użytkowników Sklepu. Sprzedawca wskazuje, że ocena popularności Produktu następuje w oparciu o ilość zapytań dotyczących odsłony strony (podstrony) danego Produktu, kliknięciem na ten Produkt z dodaniem go do Koszyka oraz finalizacją Zamówienia w okresie ostatnich 90 dni.
  5. Wyszukiwarka na stronie Sklepu prezentuje Klientowi wyniki wyszukiwania Produktów z uwzględnieniem najlepszej trafności, zgodnie z którą Klientowi w pierwszej kolejności zostaną wyświetlone Produkty najczęściej kupowane na stronie Sklepu.
  6. Sprzedawca jednocześnie umożliwia Klientom indywidualne dostosowanie wyników wyszukiwania z wykorzystaniem następujących przycisków:
   • Najlepsza trafność – zgodnie z opisem w ust. 3 powyżej,
   • Sortuj po nazwie rosnąco – Produkty zostają wyświetlone alfabetycznie, a w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną Produkty począwszy od pierwszej litery alfabetu,
   • Sortuj po nazwie malejąco - Produkty zostają wyświetlone alfabetycznie, a w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną Produkty począwszy od ostatniej litery alfabetu,
   • Sortuj po cenie rosnąco - w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną Produkty z najniższą obowiązującą aktualnie Ceną.
   • Sortuj po cenie malejąco - w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną Produkty z najwyższą obowiązującą aktualnie Ceną.
   • Sortuj po dacie rosnąco - w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną Produkty z najwcześniejszą datą dodania do oferty Sklepu,
   • Sortuj po dacie malejąco - w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną Produkty z najpóźniejszą datą dodania do oferty Sklepu.

   

  §5 SPOSOBY PŁATNOŚCI 

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
  • płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (Przelewy24).
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem: https://www.przelewy24.pl. W przypadku transakcji, o których mowa w zdaniu pierwszym, obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  • https://www.przelewy24.pl - spółka pod firmą PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
  • W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 30 1750 1064 0000 0000 0106 2158 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) Altair East Sp. z o.o., ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław, NIP: 6760057434. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr........”.
  • W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych, zaś Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem.
  • W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
  • W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.3 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu w terminie 2 dni, od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, o którym mowa w § 5 pkt 2.

   §6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
   1. Koszty dostawy Produktu są podawane odrębnie przy składaniu .Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz od wagi i gabarytów  zakupionego Produktu.
   2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
    • Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy od dnia prawidłowego złożenia i opłacenia Zamówienia, chyba że Klient wybrał opcję płatności „za pobraniem”, wówczas czas ten liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
    • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
   3. Dostawa Produktów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i następuje za pośrednictwem firm kurierskich. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL lub do paczkomatów InPost. W przypadku uszkodzenia paczki w transporcie Klient proszony jest o sporządzenie protokołu reklamacyjnego z przedstawicielem przewoźnika oraz o zgłoszenie uszkodzenia przewoźnikowi.
   4. W każdym przypadku, czas realizacji Zamówienia nie przekracza maksymalnie 30 dni liczonych od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. OBI może wskazać w opisie danego Towaru lub w treści potwierdzenia Zamówienia inny termin i ten termin jest wiążący.

    §7 REKLAMACJA PRODUKTU I GWARANCJA
     1. Regulamin określa procedurę składania i rozpatrywania wszystkich reklamacji jakie są zgłaszane do Sprzedawcy, w tym w szczególności dotyczących umowy Sprzedaży, Produktów oferowanych w Sklepie, a także pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sklepu.  
     2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. Natomiast w odniesieniu do Produktów zakupionych przez Konsumenta począwszy od dnia 01 stycznia 2023 r., Sprzedawca odpowiada w przypadku niezgodności sprzedanego Produktu z umową (wada).
     3. Podstawę i zasady ponoszenia przez Sprzedawcę odpowiedzialności określają obowiązujące na terytorium RP przepisy prawne, w szczególności przepisy zawarte w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
     4. Wszelkie reklamacje można zgłosić do Sprzedawcy pod następującym numerem telefonu: +48 71 782 79 68, a także: za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: sklep@starwax.pl lub marketing@altaireast.eu, listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Sprzedawcy: Altair East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@starwax.pl lub marketing@altaireast.eu, - numer telefonu: +48 71 782 79 68.
     5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego, adres/adres e-mail w zależności od tego czy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania, a także wskazanie przez Klienta, preferowanego przez Klienta sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.
     6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie.
     7. Reklamacje Sprzedawca rozpatrzy indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie,
      o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację.
     8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie pocztą tradycyjną lub w formie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną, w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, a gdyby taki sposób nie został wskazany w zależności od sposobu złożenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
     9. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w szczególności dotyczące złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
     10. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
      • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
      • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
      • Konsument ma prawo uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Sprzedawcą w formie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
     11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
      z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, przede wszystkim pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
     12. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
     13. Skorzystanie z możliwych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe dopiero po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony tj. Konsument i Sprzedawca muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
     14. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), tj. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
     15. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której Konsument może złożyć swoją skargę. Poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR:

     https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

     1. Założeniem platformy ODR jest ułatwianie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
     2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
     3. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
     4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT bądź paragon.
     5. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
     6. Roszczenia gwarancyjne będą przesyłane do gwarantów za pośrednictwem Altair East sp. z o. o.

      §7a ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

       Zasady obowiązujące dla Produktów/Towarów zakupionych od 01-01-2023 r.:

       1. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
       2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
       3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
       4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
       5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
       6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
       7. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
       8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
       9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
        • Sprzedawca/przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta,
        • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta,
        • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
        • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta,
        • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
       10. W każdym przypadku obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
       11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
       12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
       13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
       14. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy/ przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca/Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
       15. Sprzedawca/ Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
       16. Zawarte w niniejszym Regulaminie zasady dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
       17. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Towaru bez wad. W takim wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w odniesieniu do Klienta, który nie jest Konsumentem zostaje wyłączona.

        

       Zasady obowiązujące dla Produktów/Towarów zakupionych do 31-12-2022 r.

       1. Zasady rozpatrywania reklamacji w odniesieniu do Produktów/Towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny w brzmieniu obowiązującym do tego dnia, to jest w szczególności w oparciu o treść art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
       2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zasady dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
       3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Towaru bez wad. W takim wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w odniesieniu do Klienta, który nie jest Konsumentem zostaje wyłączona.

        §8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
         1. W przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
         2. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym taki Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony Produkt. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zawierająca m.in. informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu Produktu (jeśli wystąpią) w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument (tj. kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustaw o prawach konsumenta).
         3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
         4. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Jeżeli Konsument prześle zawiadomienie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej poprzez Wzór formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub wysyłając e-mail, wyślemy takiemu Konsumentowi potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu.
         5. Odstępując od umowy Konsument zobowiązuje się, że do czasu odesłania Produktu nie będzie korzystać z niego.
         6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Altair East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław.
         7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
         8. Z zastrzeżeniem pkt 9 oraz 11 niniejszego paragrafu Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
         9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
         10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
         11. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
         12. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

          §9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
           1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu ar 22ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).
           2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
           3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
           4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
           5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
           6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
           7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

            §10 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
             1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
             • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu w chwili określonej zgodnie z treścią § 4,
              prowadzenie Konta w Sklepie, począwszy od momentu dokonania rejestracji Konta w Sklepie do momentu jego dezaktywacji,
              korzystanie z Newsletteru zawierającego informacje o ofercie Produktów Sprzedawcy i dostępnych promocjach
             1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
             2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Newsletter wysyłany jest tylko i wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania formularza rejestracji bądź formularza Zamówienia, a także jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
             3. Klient może w każdym momencie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z jego otrzymywania, naciskając na link Newsletter znajdujący się w treści każdej wiadomości zawierającej Newsletter, a następnie klikając przycisk „Wypisz się”.
             4. Sprzedawca wskazuje, że każdy Newsletter zawiera:
             • informację o Sprzedawcy jako nadawcy Newslettera oraz podanie „Tematu” określające treść Newslettera,
             • zwięzłą informację dotyczącą sposobu rezygnacji przez Klienta z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) tego Klienta, na który wysyłany jest Newsletter,
             • Korzystanie z Usług Elektronicznych opisanych w niniejszym Regulaminie jest uzależnione od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez takiego Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
             • Klient dokonuje zamówienia usługi Newsletter przez dokonanie poniższych czynności rejestracyjnych na stronie Sklepu: https://starwaxathome.pl:
             • podanie adresu e-mail Klienta na formularzu zamieszczonym na stronie Sklepu bądź podczas rejestracji Konta w Sklepie,
             • wyrażenie i przesłanie zgody na otrzymywanie Newsletter na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
             • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
             • kliknięcie podczas dokonywania zamówienia usługi Newsletter przycisku „Zapisz się”.,
             • Sprzedawca przesyła na podany adres e-mail link aktywacyjny potwierdzający zamówienie usługi Newsletter w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletter”. Kliknięcie linku aktywacyjnego powoduje dodanie adresu e-mail Klienta do listy mailingowej Sprzedawcy.
             • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

               §11 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
                1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
                 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Założenie Konta w Sklepie następuje z chwilą rejestracji Konta zgodnie z §3.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
                 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilę określona w §4
                 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Sprzedawcę, po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta.
                2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca - wymagania techniczne:
                 • Korzystanie ze Sklepu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. Klient powinien zapewnić co najmniej:
                  • pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
                  • połączenie z globalną siecią Internet,
                  • zaktualizowaną przeglądarkę internetową stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL,
                  • aktywne konto poczty elektronicznej (email).
                1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
                2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
                3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

                 §12 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
                  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
                   • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta bądź usługi Newsletter).
                   • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@starwax.pl lub marketing@altaireast.eu.
                   • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
                   • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
                  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.  

                   §13 PRAWA AUTORSKIE
                    1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://starwaxathome.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Altair East Sp. z o.o., numer KRS: 0000082820, NIP: 6760057434, REGON: 350546587, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Altair East Sp. z o.o., ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://starwaxathome.pl, bez zgody Usługodawcy.
                    2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://starwaxathome.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
                    3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://starwaxathome.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  https://starwaxathome.pl użyte są w celach informacyjnych.

                     §14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                      1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
                      2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczania bądź wyłączenia jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
                      3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w sposób określony w niniejszym Regulaminie, to jest w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
                      4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
                       • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
                       • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
                      1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie aktualnej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu https://starwaxathome.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi elektronicznej Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
                      2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Sklepie internetowym, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
                      3. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Klientów, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.
                      4. Niniejszy Regulamin stosuje się począwszy od dnia 01.01.2023 r.
                      5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w zakładce Informacje > Regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

                      Regulamin Starwax w domu